State: ANDHRA PRADESH
Total Verified Ignored Min Time Max Time Avg Time
Eligible For Green 0 0 0 00:00:00 00:00:00 00:00:00
Eligible For Black 0 0 0 00:00:00 00:00:00 00:00:00
Eligible For Removal 0 0 0 00:00:00 00:00:00 00:00:00
Alerts 0 0 0 00:00:00 00:00:00 00:00:00
Audits 0 0 0 00:00:00 00:00:00 00:00:00
State :ANDHRA PRADESH
S/N Employee Name Assigned ULB'sEligible GreenAttendedEligible BlackAttendedEligible For RemovalAttendedAlertsAttendedAuditsAttendedTotal Attended
1 T Chaitanya Raja (7013950157) 100000000000
2 B Sudha Rani (7036970085) 600000000000
3 Viswandha Raju (7680938498) 500000000000
4 B Janardhan (7396254783) 100000000000
5 Sikindhar (7675058606) 600000000000
6 A Venkat Prabhu (8179496129) 500000000000
7 K Sridhar (7780689017) 500000000000
8 B Bala Teja (8332820893) 300000000000
9 K Hemchand (7981440144) 600000000000
10 P Amarnath (9908087176) 100000000000
11 Bhanu Prakash (8179573762) 500000000000
12 G Pardhasaradhi (8099991669) 300000000000
13 Praveen Varma (9542323798) 700000000000
14 Abdul Gouse Khan (9533311908) 500000000000
15 B Naresh babu (9618501106) 500000000000
16 G Haritha (9247999144) 100000000000
17 M Chandrasekhar (7799670778) 500000000000
18 N Rakesh (9985873636) 400000000000
19 T Ravibabu (9502143343) 700000000000
20 M Ravi varma (8886485975) 600000000000
21 G Gopi (8985820142) 700000000000
22 N Prabhakar (9703033882) 500000000000
23 Bhavani 500000000000
24 Rosewelt (9396760634) 500000000000
25 N Chandrasekhar (9059232371) 700000000000
26 J Govardhan Reddy (8790866778) 500000000000
27 G Manikanta (8885736997) 500000000000
28 Prasad Naik (9505967092) 300000000000
29 G Siva Kumar (9491715105) 500000000000
30 M Gopi (9059399593) 400000000000
31 M Saibabu (8885455903) 600000000000
32 A Sowmya (8309083170) 500000000000
33 T Sriman (8125537541) 300000000000
34 K Krupa Rao (7660986386) 500000000000
35 K GovardhanRao (7997660233) 500000000000
36 Ch Anand (7382220318) 400000000000
37 U Ramakrishna Reddy (9052582002) 500000000000
38 V Srinivasa Rao (9492903956) 600000000000
39 Sirisha (9391862353) 500000000000
40 P Ramakrishna (9550331235) 500000000000
41 G Mahesh (9490498420) 500000000000
42 G Kannaiah (9948851439) 300000000000
43 N Murali (8328521089) 300000000000
44 B Pavani (9494695686) 600000000000
45 R Sainath (9032082240) 600000000000
46 B Sasikanth (8106957683) 400000000000
47 K Ganga Durgarao (9441876272) 500000000000
48 PD naidu (8555800488) 500000000000
49 CH Rajesh (9032121213) 100000000000
50 SK Shareef (8074632776) 100000000000
51 A Praveen babu (9000050352) 100000000000
52 B Gopala krishna (8886125537) 100000000000
53 E Bala krishna (9618708600) 100000000000
54 G Bhaskar (9000268985) 100000000000
55 CH Spandhan (7382977840) 100000000000